Policy for ansvarlig næringsliv

UniformPartner AS er avhengige av både naturressurser og mennesker for å drifte vår virksomhet. Det er derfor viktig å sikre at vi tar vare på mennesker og natur, og at vi utøver en ansvarlig forretningspraksis.

FNs bærekraftsmål er global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Ved å bruke OECD sine retningslinjer for multinasjonale selskaper, og derunder OECD sin veileder for aktsomhetsvurderinger sikrer vi at målene blir ivaretatt. Vi jobber aktivt med å redusere negativ påvirkning og skade på miljø, mennesker og samfunn. Bærekraftsmål nr. 5 (likestilling mellom kjønnene), nr. 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst) og nr. 12 (ansvarlig forbruk og produksjon) er særlig viktige for oss.

UniformPartner AS vet og er bevisste på at vår virksomhet kan bidra til negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Vi har derfor etablert forventninger og krav til egen virksomhet:

 

Aktsomhetsvurderinger

Vi skal kontinuerlig utføre aktsomhetsvurderinger. Dette er en risikobasert tilnærming med målsetting om å unngå å forårsake eller bidra til potensiell skade eller negativ påvirkning. Dette gjelder både internt i egen virksomhet og i vår leverandørkjede. Kartleggingen gir oss et ansvar om å iverksette tiltak for å stanse eller redusere potensiell eller faktisk negativ påvirkning. En vesentlig del av aktsomhetsvurderinger er involvering av interessenter og tydelig kommunikasjon med de berørte for å finne gode løsninger. Dette kan gjøres direkte av oss eller i samarbeid med gjeldende leverandør/samarbeidspartner. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

 

Ansvarlig innkjøpspraksis

En god innkjøpspraksis er viktig for å redusere og hindre potensiell negativ skade i vår leverandørkjede. Vi vet at krav om korte ledetider kan øke sjansen for overtidsbruk, og dermed gå på bekostning av gode arbeidsforhold for arbeidstakere lenger nede i vår leverandørkjede. En god innkjøpspraksis er derfor et vesentlig virkemiddel for å skape trygge arbeidsplasser og gode forhold til våre leverandører. UniformPartner AS foretrekker å jobbe med leverandører vi har langvarige forhold til, og som vi har god kommunikasjon og dialog med.

 

Kommunikasjon og varsling

For UniformPartner AS er det viktig å ha en god og åpen dialog både med egne ansatte og med våre leverandører. Vi mener at kommunikasjon skaper tillit, og at alle skal få en mulighet til å komme med innspill. Vi ønsker å ha en åpen bedriftskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. Ledelsen er forpliktet til å høre og behandle alle klager på bedriftens egen virksomhet, og har en forpliktelse om å behandle klager der bedriften har forårsaket eller bidratt til skade.

 

Antikorrupsjon

UniformPartner AS tolererer ikke noen former for korrupsjon, direkte eller indirekte, bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller privat vinning.  Dette står nedfelt i UniformPartner AS sine etiske retningslinjer for ansatte.

 

Krav til forhold i leverandørkjeden

Det er forventet at våre leverandører og samarbeidspartnere skal jobbe med og tilfredsstille våre krav til ansvarlig forretningspraksis.

 

Våre leverandører skal:

  • Årlig signere vår Code of Conduct i tillegg til å fylle ut Self Assessment Questionaire (SAQ). Resultatene av SAQ vil identifisere om våre leverandører tilfredsstiller våre forventninger, eller om tiltak for forbedring må iverksettes.
  • Bruke aktsomhetsvurderinger for å redusere og forebygge negativ påvirkning. Dette skal kunne dokumenteres ved etterspørsel fra oss.
  • Informere om eventuell bruk av underleverandører slik at disse kan vurderes og godkjennes av oss.
  • Jobbe aktivt for gode vilkår både for mennesker, miljø og samfunn
  • Følge FN sine menneskeretter og ILO-konvensjonen

  

Menneskerettigheter

UniformPartner AS har et ansvar for å sikre trygge og gode arbeidsvilkår både for egne ansatte, og ansatte i leverandørkjeden vår. Vi jobber derfor kontinuerlig og målrettet med å kartlegge risiko for negativ effekt og skade forårsaket av vår virksomhet. Brudd med FNs menneskerettigheter blir ikke akseptert. Oppdages brudd vil det umiddelbart bli iverksatt tiltak for å stanse skaden.

 

Miljø

Vi er bevisste på at vår virksomhet kan ha innvirkning på miljøet både gjennom egen aktivitet og indirekte via leverandører og samarbeidspartnere. Vi har derfor utviklet en egen miljøpolicy som skal sikre målrettet arbeid for reduksjon av vårt økologiske fotavtrykk.